Съдържание

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №8/2018 г.

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на малка независима пивоварна в поземлен имот с идентификатор 61813.93.69 по КК и КР на гр. Разлог (част от имот №093005), община Разлог, област Благоевград към хотелски комплекс „Катарино Спа хотел“

Съобщение №7/2018 г.

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №6/2018 г.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСА ТРАЙКОВ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, местност „Виздол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №5/2018 г.

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в имот № 074014, местност „Демирево“ в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №4/2018 г.

Възложител: „ДРАГ-ДАЛАС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг за товарни автомобили в поземлен имот №052088 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №10/2018

Изх. №57(1)/08.01.2018 г.

План - извлечение за извеждане на сечи през 2018 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Петрич, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград

Възложител: ТП ДГС – ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1/2018

Изх. № 2644(9)/03.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 023020, местност „Радевски блок“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ДИМИТЪР КУЛЕВ

Прочети още...