Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти с № 024040, № 024042 и № 024039, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №23/2018 г.

Възложител„ВИГАЛ - АБ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на ТИР паркинг ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК 201389179

Инвестиционно предложение: „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондажен кладенец с прилежащата им инфраструктура в имоти с №№ 028014, 000474 и 000478 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №22/2018 г.

Възложител:ЗП ГЕОРГИ РАДИНСКИ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости. СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: н-ци на Алекса Трайков, гр. Петрич

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, местност „Виздол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител н-ци на Алекса Трайков, гр. Петрич

Съобщение №30/2018 г.

Възложител:„ДИНАС-1“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили, находяща се в УПИ ХХ-786, кв.24 по плана на с. Баня, община Разлог“