Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №35/2018 г.

Възложител: „ДС АГРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мини мандра – модулен тип и КТП 1х800 kVA в УПИ ІІ, кв. 39 по парцеларен план на стопански двор, местност „Кюреница“ в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №34/2018 г.

Възложител: РОСА ПАЛАТЛИЙСКА

Инвестиционно предложение:“Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.117.25, местност „Пенков чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №33/2018 г.

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на птицекланица и сондажен кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №32/2018 г.

Възложител: ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №31/2018 г.

Възложител:„АРА“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот № 023011, местност „Арнаутица“, землище на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "Стоми Агро" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кланичен пункт и мандра в имот №375023, местност "Кантона" в землището на гр. Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ГАЙА – 1996“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на семеен хотел в поземлен имот №126061 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“