Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №5/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сграда в поземлени имоти с идентификатори 17395.51.488, 17395.51.489, 17395.51.490, 17395.51.491, 17395.51.492, 17395.51.493, 17395.51.494, 17395.51.495, 17395.51.496 и 17395.51.487 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. Г. Т.

Съобщение №4/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ВАНИКО - 2015“ ООД

 

Съобщение №2/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Външно електрическо захранване на стопанска постройка и система за капково напояване в имоти №022015, 022016, 022018, 022019, 022020, 022022, 022023, 022024, 022025, 022037, землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: "Онбашийски" ЕООД

 

Съобщение №3/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за сирена и складова база в УПИ І-126, 127, 133, кв. 24 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ и “Изграждане на пристройка към съществуващо котелно, находящо се в УПИ ІХ, кв. 57 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и монтиране на нов котел“

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

 

Съобщение №1/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от боровинки в имоти с №№ 086033, 086035 и 086033 в землището на с. Левуново, община Сандански и имоти с №№ 0010310010002, 001003 001005001004 и 001008 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“