Съдържание

Посетители

В момента има 433  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №33/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на открит паркинг на територията на гр. Сандански с местоположение при ул. „Борис Сарафов“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1753 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (зад сградата на бивш „Битов комбинат“ в УПИ I в кв. 87 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Съобщение №32/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в имот №002019, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД

Съобщение №31/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко в УПИ ХХІ-406, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: "БОДИНА – 13“ ООД

Съобщение №30/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет 100 бр. животни в УПИ Х, кв. 17 по плана на с. Нова Ловча община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ЛИМО БУЛКС“ ЕООД

Съобщение №29/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот № 016072, местност „Чапрашажко“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ГЪЛЪБОВИ ТРАНС“ ЕООД

Съобщение №28/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни насаждения от смокини, ограждане с лека ограда и изграждане на автоматична система за капково напояване в имот №№ 028011, 028010, 028006, 028008, 067001 и 067002, и засаждане на лозови насаждения от десертно грозде в част от имоти №№ 033005, 033007 и 033010, землище на с. Хотово община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „РАЙС - ПЕНКА ВЛАХОВА“

Съобщение №27/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на постройки за отглеждане на животни в имот №060013 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: МАРИЯН ВАКЪВЧИЕВ