Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №02-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина в поземлен имот с идентификатор 32665.120.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 32665.120.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

Възложител: Д. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Търговски обект, офиси и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 43606.7.58, местност Свети Илия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.7.58, местност Свети Илия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: А. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.