Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №16-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с механа и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 43606.9.81 в местността Шеинка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.9.81 в местността Шеинка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: А. Ш., Ф. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатори 17395.137.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57830.31.102 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „нискоетажно жилищно строителство, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 57830.31.102 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Г. Ч., С. Ч., И. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57830.26.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „нискоетажно жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 57830.26.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Г. Ч., С. Ч., И. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02960.26.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02960.26.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград; защитена зона BG0002129 „Рила буфер“.

Възложител: Т. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.3.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански за промяна предназначението от „ливада“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.3.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: Н. Т., М. К., А. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 62640.24.11 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: Д. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.