Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №37-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.104.2, местност Чуките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.104.2, местност Чуките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитени зони BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: „ЕЛИНОР ГТ 500“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.112.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „ливада“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 02748.112.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: В. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости със СПА център и басейн“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.34.81, местност Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”

Възложител: „МАКЕТО-ДИМИТЪР КАСОВ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски център“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.24.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 11315.13.4, местност Долни лаки по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 11315.13.4, местност Долни лаки по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Вихрен); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: М. Ч., М. А. и др.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски център и сондажен кладенец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.14.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.