Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №65-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №65-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) състоящ се от части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ XV и УПИ XIV, кв. 3 по плана на с. Филипово, община Банско от „стопански двор“ в „за жилищно строителство“; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ XV, кв. 3 по плана на с. Филипово, община Банско, област Блаогевград, които няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ XV и УПИ XIV, кв. 3 по плана на с. Филипово, община Банско, област Благоевград; защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: Ю. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №64-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №64-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на парк в поземлен имот с идентификатор 04399.32.9, местност Игрището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 04399.32.9, местност Игрището, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на с. Блатска); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Община Хаджидимово

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №63-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №63-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.1.27, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.1.27, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. К., Д. Т., В. Ч., Н. Ч., А. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №62-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №62-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.12.123, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.123, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. К., Д. Т., В. Ч., Н. Ч., А. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №61-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №61-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.10.7, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.7, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: В. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №60-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на зеленчукови култури в поземлени имоти с идентификатори 05606.21.14, 05606.21.15, 05606.21.16, 05606.21.17, 05606.21.18, 05606.21.38, 05606.21.114, 05606.21.115 и 05606.21.116 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на специализирани машини и съоръжения за нуждите на стопанството, свързани с подобряване на иновациите и напояването“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 05606.21.14, 05606.21.15, 05606.21.16, 05606.21.17, 05606.21.18, 05606.21.38, 05606.21.114, 05606.21.115 и 05606.21.116 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Борово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: ЗП „Борислав Порязов“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект и складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност Въпата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност Въпата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: М. Ч., Ю. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.