Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-3-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1251/29.03.2018 г. за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 52.469 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лесовица“, землище на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: Б. Б. Р., Г. П. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-2-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1492/18.04.2018 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.3702 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „вилно строителство“

Възложител: К. Н. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-1-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1401/11.04.2018 г. за Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот № 067007 в местността „При спирката“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „жилищно строителство“

Възложител: Д. С. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на фабрика за преработка на орехи в имот № 011004 в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“.

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на неизпълнени от възложителя изисквания на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС за представяне на допълнителна документация в определения за това срок.

Възложител: „ЗАВЕТ-43“ ЕООД, ЕИК: 202359783

От тук може да изтеглите пълния текст на решението