Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №984/2019

Изх. №3972(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на мобилна асфалтова база в поземлен имот с идентификатор 61813.750.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ПРО ИНВЕСТ-РАЗЛОГ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3972/12.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Поставяне на мобилна асфалтова база в поземлен имот с идентификатор 61813.750.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда в имот с идентификатор 61813.559.12 с площ 5616 м2, с НТП: „за друг обществен обект, комплекс“ да се монтира мобилна асфалтова инсталация с производителност 80 т/час, състояща се от: система за студено дозиране, сушилен барабан, колона миксер, система за прахоулавяне, система за складиране на битума с отоплителна система, силоз за собствен прах, силоз за каменно брашно, мобилна система за подаване на рециклиран асфалт и кабина за управление, с автоматика и компютърно управление на процесите. За подгряване на материалите и осигуряване на топлина за технологичния процес ще се ползва природен газ. Захранването с природен газ ще се осъществи от газопреносната мрежа на гр. Разлог. Необходимите за производствения процес инертни материали ще се складират в имота на открито. Ще бъде поставен и офис-контейнер.
Електрозахранването на имота ще се осъществи от трафопост, разположен в близост до имота. Водоснабдяването ще се осигури от водопровод, минаващ в сервитута на прилежащия път, а отпадъчните води ще се включат в градската канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 3950 м е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Поставяне на мобилна асфалтова база в поземлен имот с идентификатор 61813.750.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград