Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №983/2019

Изх. №3952(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 65 „а“, 68 „б“, 68 „ж“, 86 „б“, 88 „о“, 88 „щ“, 127 „ф2“, 143 „щ“, 46 „а“, 46 „в“, 47 „ф“, 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“, 224 „и“, 227 „а“, 234 „г“, 241 „и“, 323 „г“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТРУМЯНИ“

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3588/06.11.2019 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 65 „а“, 68 „б“, 68 „ж“, 86 „б“, 88 „о“, 88 „щ“, 127 „ф2“, 143 „щ“, 46 „а“, 46 „в“, 47 „ф“, 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“, 224 „и“, 227 „а“, 234 „г“, 241 „и“, 323 „г“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно уведомлението и приложената документация към него план-извлечението се инициира във връзка с предвиждане за окомлектоване на лесосечен фонд за 2020 г. предвид започнала инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за периода 2020-2030 година на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград.
Съобразено с представената информация, характеристиките на насажденията са както следва:
 за отдел, подотдел 65 „а“ с площ 3.4 ха: състав – бук 10; възраст – 60 години; пълнота – 0.8; средна височина – 15 м; среден диаметър – 18 см; бонитет – 3; стопански клас – „Буков среднобонитетен“;
 за отдел, подотдел 68 „б“ с площ 4.9 ха: състав – бук 10; възраст – 90 години; пълнота – 0.7; средна височина – 20 м; среден диаметър – 26 см; бонитет – 3; стопански клас – „Буков среднобонитетен“;
 за отдел, подотдел 68 „ж“ с площ 25.6 ха: състав – бук 10; възраст – 130 години; пълнота – 0.6; средна височина – 128 м; среден диаметър – 38 см; бонитет – 2; стопански клас – „Буков среднобонитетен“;
 за отдел, подотдел 86 „б“ с площ 8.5 ха: състав – зимен дъб 8, благун 1, бук 1; възраст – 140 години; пълнота – 0.5; средна височина – 12, 12, 17 м; среден диаметър – съответно 46, 46, 50 см; бонитет – 5, 5, 4; стопански клас – „Дъбов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 88 „о“ с площ 3.5 ха: състав – бук 8, трепетлика 1, бял бор 1; възраст – 80, 60 години; пълнота – 0.8; средна височина – съответно 20, 22, 18 м; среден диаметър – съответно 22, 28, 26 см; бонитет – 3; стопански клас – „Буков среднобонитетен“;
 за отдел, подотдел 88 „щ“ с площ 1.1 ха: състав – бук 9, бял бор 1; възраст – 80 години; пълнота – 0.8; средна височина – съответно 16, 20 м; среден диаметър – съответно 30, 30 см; бонитет – съответно 2, 1; стопански клас – „Буков средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 127 „ф2“ с площ 6.8 ха: състав – бял бор 6, черен бор 4; възраст – 55 години; пълнота – 0.9; средна височина – съответно 22, 21 м; среден диаметър – съответно 26, 26 см; бонитет – съответно 2, 1; стопански клас – „Бялборов високобонитетен“;
 за отдел, подотдел 143 „щ“ с площ 9.2 ха: състав – бук 10; възраст – 120 години; пълнота – 0.7 ; средна височина – 23 м; среден диаметър – 38 см; бонитет – 3; стопански клас – „Буков среднобонитетен“;
 за отдел, подотдел 46 „а“ с площ 11.8 ха: състав – космат дъб 5, келяв габър 5; възраст – 45 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 4, 4 м; среден диаметър – съответно 10, 4 см; бонитет – съответно 5, 5; стопански клас – „Нискостъблен“;
 за отдел, подотдел 46 „в“ с площ 14.4 ха: състав – космат дъб 7, келяв габър 3; възраст – 40 години; пълнота – 0.8; средна височина – 7, 4 м; среден диаметър – съответно 8, 4 см; бонитет – 5, 5; стопански клас – „Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане“;
 за отдел, подотдел 47 „ф“ с площ 3.7 ха: състав – черен бор 7, бял бор 2; възраст – 50 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 14, 16 м; среден диаметър – съответно 21, 22 см; бонитет – съответно 4, 4; стопански клас – „Черборова култура“;
 за отдел, подотдел 191 „б“ с площ 0.9 ха: състав – дребнолистна липа 5, бук 3, зимен дъб 1, благун 1; възраст – 40 години; пълнота – 0.8; средна височина – 15, 13 м; среден диаметър – 20, 16 см; бонитет – 4, 2, 3; стопански клас – „Широколистен високостъблен“;
 за отдел, подотдел 191 „к“ с площ 7.3 ха: състав – бял бор 9, бук 1; възраст – 30 години; пълнота – 0.8; средна височина – съответно 13, 10 м; среден диаметър – съответно 16, 12 см; бонитет – съответно 3, 2; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 150 „и“ с площ 3.0 ха: състав – бял бор 8, благун 1, зимен дъб 1; възраст – 40 години; пълнота – 0.8; средна височина – съответно 18, 16 м; среден диаметър – съответно 18, 16, 16 см; бонитет – съответно 2, 3, 3; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 150 „о“ с площ 5.5 ха: състав – бял бор 10; възраст – 40 години; пълнота – 0.9; средна височина – 16 м; среден диаметър – 18 см; бонитет – 3; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 207 „в“ с площ 4.0 ха: състав – сребролистна липа 7, благун 2, бял бор 1; възраст – 40 години; пълнота – 0.9; средна височина – 17, 12, 18 м; среден диаметър – 20, 14, 20 см; бонитет – 3, 3, 2; стопански клас – „Широколистен високостъблен“;
 за отдел, подотдел 207 „ц“ с площ 7.6 ха: състав – бял бор 5, червен дъб 2, благун 1, кестесн 1, бреза 1; възраст – 40 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 19, 18, 12, 13, 16 м; среден диаметър – съответно 20, 20, 12, 16, 20 см; бонитет – съответно 2, 1, 4, 4, 4; стопански клас – „Бялборова култура“;
 за отдел, подотдел 224 „и“ с площ 11.7 ха: състав – бял бор 7, черен бор 3; възраст – 50 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 17, 12 м; среден диаметър – съответно 20, 20 см; бонитет – съответно 4, 4; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 227 „а“ с площ 12.6 ха: състав – бял бор 7, черен бор 3; възраст – 50 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 16, 12 м; среден диаметър – съответно 18, 16 см; бонитет – съответно 4, 4; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“;
 за отдел, подотдел 234 „г“ с площ 19.4 ха: състав – черен бор 9, благун 1; възраст – 60 години; пълнота – 0.7; средна височина – съответно 16, 9 м; среден диаметър – съответно 22, 12 см; бонитет – съответно 4, 4; стопански клас – „Черборова култура“;
 за отдел, подотдел 241 „и“ с площ 33.5 ха: състав – космат дъб 7, келяв габър 3; възраст – 50 години; пълнота – 0.7; средна височина – 6, 4 м; среден диаметър – съответно 12, 6 см; бонитет – 5, 5; стопански клас – „Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане“;
 за отдел, подотдел 323 „г“ с площ 13.3 ха: състав – бял бор 6, черен бор 4; възраст – 50 години; пълнота – 0.8; средна височина – съответно 14, 12 м; среден диаметър – съответно 18, 20 см; бонитет – съответно 4, 4; стопански клас – „Бялборов средно и нискобонитетен“.
С план-извлеченито се предвижда да бъдат изведени следните видове сечи:
 в отдел, подотдел 143 „щ“ е планирано е да бъде изведена възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност 25%;
 в отдел, подотдел 86 „б“ е планирано е да бъде изведена възобновителна сеч – постепенно-котловинна с интензивност 25%;
 в отдел, подотдел 68 „ж“ е планирано е да бъде изведена възобновителна сеч – неравномерно-постепенна с интензивност 20%;
 в отдели, подотдели 68 „б“, 88 „о“, 88 „щ“, 127 „ф2“, 47 „ф“, 224 „н“, 227 „а“, 234 „г“, 241 „и“, 323 „г“ е планирано е да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 10% или 15%;
 в отдели, подотдели 65 „а“, 46 „а“, 46 „в“, 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“ е планирано е да бъде изведена отгледна сеч - прореждане с интензивност 15% или 20%.
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
План-извлечението попада частично в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:
• отдели, подотдели 88 „о“, 88 „щ“, 46 „а“ (част), 46 „в“ попадат в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Отдел, подотдели 88 „о“ и 88 „щ“ попадат в териториалния обхват на типа природно местообитание 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“;
• отдели, подотдели 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“ попадат в границите на защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.). Същите не попадат в териториалния обхват на типове природни местообитания предмет на опазване в зоната.
Така заявеното план-извлечение и предвидените с него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с план-извлечението дейности, както и обстоятелствата, че същите са съвместими с утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания“, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, с осъществяването им не се създават условия и предпоставки за изменение на територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на засегнатите типове природни местообитания, както и за растителните видове, които го характеризират, не се създават условия и предпоставки за пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете предмет на опазване в зоните. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 65 „а“, 68 „б“, 68 „ж“, 86 „б“, 88 „о“, 88 „щ“, 127 „ф2“, 143 „щ“, 46 „а“, 46 „в“, 47 „ф“, 191 „б“, 191 „к“, 150 „и“, 150 „о“, 207 „в“, 207 „ц“, 224 „и“, 227 „а“, 234 „г“, 241 „и“, 323 „г“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на данните, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград