Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-31-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 31 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  «Газоразпределителна мрежа в гр. Банско», местоположение в границите на регулацията на гр. Банско и местностите „Страгите”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Гуровица” и „Свети Иван”», извън границите на Национален парк „Пирин”, Община Банско, Област Благоевград  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 30 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Изграждане на МВЕЦ на река Поленица„  местоположение землище на гр. Белица, Община  Белица 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 29 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране на отпадъци от електрическо и електронно обурудване и търговия с черни и цветни метали, временно съхраняване и транспортиране на негодни за употреба акумулатори”, местоположение част от парцел № 1360 с обща площ 6.850 дка, местност “Кауша”, по плана на гр. Симитли, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 28 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Завое” на р. Места, местоположение местност “Завое”, землища на с. Гостун и с. Обидим, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 27 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен парк за производство на енергия - два броя ветрогенератори”, местоположение имот № 002079, имот № 002080 и имот № 006002, местност “Кулата”, землище на  с. Стара Кресна, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 26 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Туфча от кота 1140 м до кота 1015 м , местоположение землище на с. Брезница, Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 25 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на хотел, местоположение имот № 019121, местност  “Грамадето, землище на гр. Банско,  Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението