Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-38-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 38 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Птицеферма с капацитет до 5000 места за кокошки носачки”, местоположение Община Петрич, землище на гр. Петрич, местност „Бдинска Лъка-Айдарск”, имот № 090024

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 37 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “МВЕЦ на р. Перивол”, местоположение Община Разлог, землище на с. Бачево

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 36 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение «МВЕЦ «Струмешница 3» на река Струмешница», местоположение Община Петрич, землища на с. Първомай и с. Беласица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 35 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на строителни материали - варовици от находище “Лучище”,  местоположение землище на с. Логодаш, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 34 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Корекция на река Черна Места – I етап от път II – 84 до заустването на река Дрещенец” , местоположение Община Якоруда, в регулационните граници на с. Черна Места

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 33 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на строителни материали - гнайси от находище “Бучака”,  местоположение землище на с. Бучино, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 32 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и оловни акумулаторни батерии”, местоположение УПИ ІІІ-170, кв. 3 по плана на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението