Съдържание

Посетители

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-13/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-13/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 56126.16.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-12/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-12/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.18.3 в местността Зад ридо по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „БК ПРОПЪРТИС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-11/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-11/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 24367.76.6 и 24367.76.225, местност Баларбаши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, К. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-10/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-10/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 69119.27.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. М., Й. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-09/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-09/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог поради допусната явна фактическа грешка относно поземлени имоти с идентификатори 61813.804.373 и 61813.804.788 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона - „Ок“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-08/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-08/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“ с цел отреждането му „за складова база и фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-07/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-07/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 17395.39.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението