Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-33/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-33/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична централа“ на част от поземлен имот с идентификатор 29146.3.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БД РЕНТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-32/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Й. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07377.53.34, местност Бана каси по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението му от „пасище“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КМС Солар“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана на застрояване (ПУП – изменение на ПР и ПЗ) на УПИ ХІІ 728, кв. 52 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово с ново предназначение за „жилищно строителство и фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: И. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-29/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-29/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлени имоти с идентификатори 56126.250.31 и 56126.250.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МЕГА ЕС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-28/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-28/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VІ (поземлен имот с идентификатор 56126.602.3981 по КККР на гр. Петрич) и УПИ VІІ (поземлени имоти с идентификатори 56126.602.9951 и 56126.602.9952 по КККР на гр. Петрич), кв. 177А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. Г., Б. Г., Н. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-27/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-27/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021 - 2028 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: РСУО отпадъците Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението