Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-25/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-25/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Програма за опазване на качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-24/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-24/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП- ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 30702.50.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград от „за склад за промишлени стоки, магазин и офиси“ в „за склад за промишлени стоки, магазин, офиси и фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ИКА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-23/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-23/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: Проект на изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУР - ПРЗ) за УПИ 024036 (поземлен имот с идентификатор 81832.24.36, местност Янкулица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич) с отреждане за „Бензиностанция и газколонка“ и УПИ І024034, 024033 (поземлени имоти с идентификатори 81832.24.34 и 81832.24.33, местност Янкулица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград) с отреждане за „Мотелски комплекс“, местност Янкулица землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, от които се образуват два нови УПИ: УПИ І24.37 с отреждане за „Комплексна автоснабдителна станция с обслужваща сграда“ и УПИ ІІ24.38 с отреждане за „Мотелски комплекс“; Инвестиционен проект „Крайпътен търговски комплекс - комплексна автоснабдителна станция с обслужваща сграда, КТП, пречиствателно съоръжение със задържателен резервоар, технологичен резервоар, резервоари за противопожарни нужди, електрозарядна станция и паркинг в новообразувания УПИ І24.37 (проектен имот с идентификатор 81832.24.37, местност Янкулица по одобрените кадастрална карта на с. Чучулигово, община Петрич, община Петрич, област Благоевград)” при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЖЕЙ ЕС ОЙЛ” ЕООД, „КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-22/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-22/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с кадастрални райони с номера 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-21/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-21/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план - изменение Плана за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ): ПУП-ПР за образуване на нов УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с площ от 1200 кв. м и промяна на отреждането от „Жилищно строителство“ в „За жилищно застрояване и ФЕЦ“ и ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ІІІ-1354, 1355, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с отреждане за „Жилищно строителство и ФЕЦ“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: К. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-20/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-20/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 07003.108.303, местност Арнаутско вършило по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-19/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-19/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 38666.47.11, местност Въртоград по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона Т - терени за спорт, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението