Съдържание

Посетители

В момента има 631  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:В. Б. и В. Д.

Инвестиционно предложение: „Възстановяване на дейността на изградени рибарници в имот № 045009, местност „Извора“, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на оползотворими отпадъци в поземлен имот с идентификатор 04279.618.88 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:“Мантар - А“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости и къмпинг е поземлен имот с идентификатор 47189.140.1 в местността „Хано“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград и транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 47189.140.1”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с проектен идентификатор 39116.144.445 в местността “Пради бука” по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. Ш.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг за собствени нужди в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“