Съдържание

Посетители

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни, оранжерии, помещения за съхранение и преработка на продукция и дърводелска работилница за дребни детайли в поземлен имот с идентификатор 52101.12.19, местност Ефендица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. Л. Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и ТИР-паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "Славянка -Гайтаниново" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни, оранжерии, помещения за съхранение и преработка на продукция и дърводелска работилница за дребни детайли в имот с № 012019, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЛЮБИ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 л/дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Сандански

документация за: документация за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) в обхват УПИ ІІІ с отреждане за „Стадион“ и УПИ ХІ с отреждане за „Многофункционална спортна зала и подземен паркинг“ в кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и образуване на нови урегулирани поземлени, както следва: УПИ ІІІ за ПИ 65334.300.125, ПИ 65334.300.3766 и части от ПИ 65334.300.5409 и ПИ 65334.300.5450 с отреждане за „Стадион“; УПИ ХІ за ПИ 65334.300.5450 като запазва отреждането си да „Многофункционална спортна зала подземен паркинг“; УПИ ХІІ за ПИ 65334.300.5409 с отреждане за „Рекреационни и обществено обслужващи дейности“; УПИ ХІІІ за ПИ 65334.300.126 и част от ПИ 65334.300.5450 с отреждане за „Тренировъчно игрище“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. В. Ч.

Инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от сливи и изграждане на сондажен кладенец с проектна дълбочина 40 м в поземлен имот с №004714 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. Ш.

Инвестиционно предложение: ““Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг за собствени нужди в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“