Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с проектен идентификатор 39116.144.445 в местността “Пради бука” по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С горепосоченото инвестиционно предложение е предвидено в горепосоченият проектен имот, представляващ земеделска земя с площ 27390 м2 с начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена постройка с площ 2000 м2, в която да бъдат обособени доилна зала, млекопункт, битови помещения за персонала, санитарни възли и родилни боксове. На територията на имота е предвидено изграждане и на навеси за отглеждане на телета, два броя навеси за съхранение на сено, вход с контролно пропускателен пункт, трупосъбирателен пункт. Предвидено е ограждане на имота по имотни граници. Предвидено е във фермата да бъдат отглеждани до 200 броя млечни крави и до 350 телета за угояване. Кравите е предвидено да бъдат отглеждани интензивно без използване на пасища.
Предвидено е обекта да бъде водоснабден, чрез присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на гр. Кочериново, като за осъществяване на тази възможност е представено становище на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Образуваната твърда и течна торова маса за период от 6 месеца ще бъде 3175 м3, което ще се събира в предвидено за изграждане торохранилище със същия обем. Формираните от обекта битови отпадъчни води в размер на 0.12 м3/дневно и производствени отпадъчни води от измиване на доилната зала в размер на 0.350 м3/дневно ще бъдат отвеждани в изгребна яма с капацитет 40 м3. За изгребване и транспортиране на отпадъчните води е представен договор с лицензиран оператор.
Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на трафопост. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по граничещ път.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-52(5)/22.07.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 10 и т. 12 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост е разположена защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите план за управление.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на предвидените за изграждане инфраструктурни връзки, което затруднява определянето на местоположението им спрямо зоните и извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона.
Предвид това е необходимо възложителят да представи координатни точки на трасетата на линейните обекти на техническата инфраструктура (електропровод и водопровод), придружени от информация за използваната координатна система, или да се приложат схеми на електрозахранване и водоснабдяване на имота.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кочериново и БДЗБР.