Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През февруари експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 73 проверки на 55 обекта

През месец февруари 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 73 проверки на 55 обекта, като 23 от проверките са извънредни - 12 по жалби и сигнали, една последваща проверка по изпълнение на предписание, 6 по писма от МОСВ; по една по налагане на ПАМ и по постъпила документация в уведомление за инвестиционно предложение и 2 извънредни проверки, проведени съвместно с БДЗБР и с РУ „Полиция“, гр. Петрич.

Прочети още...

31 март 2023 г. е крайният срок за представяне на отчети за ОРВ и ФПГ

31 март 2023 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети за 2022 г. от дистрибутори, ползватели, преработватели и оператори на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград спря вноса на нерегламентирани строителни отпадъци на територията на Република България

IMG otpadatci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20.02.2023 г. на дежурния телефон на РИОСВ – Благоевград от служители на Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон постъпи уведомяване за съмнение относно несъответствието на вида на превозван отпадък, преминаващ през пункта.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград с указания към общините

РИОСВ – Благоевград с указания към общините да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите им за управление на отпадъците по осигуряване на чистотата на населените места и извънселищните територии

Прочети още...

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) в срок до 31 март 2023 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2022 г.

Докладът следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Неизпълнението на задължение представлява административно нарушение, за което е предвидена имуществена санкция в размер от 150 лв. до 1000 лв., съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада