Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

32-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 32 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на търговски комплекс и мотел” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Рупите-Струмешница”, с код BG0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот №024043, местността “Дълга лака” в землището на с. Ново Кономлади с ЕКАТТЕ 52091, община Петрич по скица №Ф00350/23.01.2008 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

31-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона «Рупите» с идентификационен код BG 0002098 за опазване на дивите птици

местоположение: поземлен имот № 011069 в землището на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич по скица № Ф01066/06.03.2008г., собственост на “Кадийца” ЕООД, Булстат 101785131

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

30-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за строителство на “Вилна сграда” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот №053062 в землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20585, община Гоце Делчев по скица-проект №Ф01125/08.10.2007г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

29-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за строителство на “Логистичен център – складове, автосервиз, офиси, кафе-аперитив” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот №300025 в землището на с. Марикостиново с ЕКАТТЕ 47189, община Петрич по скица №Ф00723/22.02.2008г. и поземлен имот №087029 в землището на с. Марикостиново с ЕКАТТЕ 47189, община Петрич по скица №Ф00727/26.02.2008г. собственост на Васил Игнатов Кръстев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

28-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за “Изграждане на МВЕЦ “Струма 1”, МВЕЦ “Струма 2”, МВЕЦ “Струма 3” и МВЕЦ “Струма 4” на река Струма” върху защитените зони “Кресна-Илинденци” с код BG 0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона “Кресна” с  код BG 0002003 за опазване на дивите птици

местоположение: землище на с. Крупник, с. Ракитна, с. Мечкул, общ. Симитли и с. Стара Кресна, общ. Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

27-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно строителство” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Родопи - Западни” с идентификационен код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот № 034043 в землището на с. Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен по скица № Ф01307/04.03.2008 г., собственост на Ваня Виткова Вакареева

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

26-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на цех за мебели” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Места” с идентификационен код BG 0002076 за опазване на дивите птици.

местоположение: поземлен имот с № 046007 в землището на с. Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, община Гърмен по скица с № Ф00478/06.03.2008г., собственост на Шефкет Мустафов Караибраимов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението