Съдържание

Посетители

В момента има 594  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №58-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/29.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с номер 024082, находящ се в местността Колибите, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Рибново, поземлен имот с номер 024082; защитена зона BG0001021 „Река Места“

Възложител: К. И. М. с xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/28.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот №034181 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждането му за „Къща за гости, заведение за обществено хранене, басейн, паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №034181 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 “Места”

Възложител: К. Г. Б., xxxxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/24.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с № 048040, местност „Зольово“, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 048040, местност „Зольово“, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: А. Ф. А., xxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/21.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сливи в имоти №135088, №040182, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №135088, №040182, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.

Възложител: Н. Я. Т., хххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/13.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство чрез засаждане на сини сливи в поземлени имоти с номера 031015 и 031014 в местността Краището, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Николай Икономов – земеделски стопанин“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с номера 031015 и 031014 в местността Краището, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Н. М. И. xxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/13.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция и търговски обект“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти № 013010 и № 013025 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

Възложител: М. А. Н., xxxxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот с номер 015053, находящ се в местността Голяма нива - Кавако, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: имот с номер 015053, находящ се в местността Голяма нива - Кавако, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „НОВ ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК 115863024

тук може да изтеглите пълния текст на решението.