Съдържание

Посетители

В момента има 484  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №07-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: Имоти №063011 и №063010, землище на с. Дебрен, община Гърмен, защитена зона BG0002076 «Места».

Възложител: Р. З. Ш.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с номер 000820 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000820; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: С. Б. Д. и В. Б. Н.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с номер 000828 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000828; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. Т. А.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на „ТЕРОАР ПАНТАЛЕЙ“ ООД, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с номер 003001 в местността Раздол в землището на с. Генерал Тодоров, общ. Петрич, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 65334.135.18 в местността Чешмата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и УПИ I, пл. № 164, 353, 388, кв. 18 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ТЕРОАР ПАНТАЛЕЙ“ ООД с ЕИК 101734628

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 000837 в местността Водна кула, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000837; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Д. К. С.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от орехи в имоти №145013, № 075012, землище на с. Мусомища и в ПИ с идентификатор 17395.211.5 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №145013, № 075012, землище на с. Мусомища и ПИ с идентификатор 17395.211.5 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: Н. И. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот № 082032, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград за строителство на автосервиз, търговски обект и офиси ведно със съпътстващите схеми, включително електроснабдяване и водоснабдяване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 082032, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 «Места».

Възложител: „ДЖАМБО - 2007“ ЕООД, ЕИК 101753475

тук може да изтеглите пълния текст на решението.