Съдържание

Посетители

В момента има 1302  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №22-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, ресторант и СПА център“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 140021, местност „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

Възложител: „ЮРОТИМ“ ООД, гр. София, ул. „Андрей Германов“ № 11

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за обект „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 053032 в местността Батачкото, землище на с. Делчево, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 053032 в местността Батачкото в землището на с. Делчево; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: И. М. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 000284, находящ се в местността Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с номер 000284 в местността Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: Община Петрич

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №024070, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: И. Ф. К., ххххххххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на картофи и склад за съхранение на картофи в поземлен имот с идентификатор 17395.82.13 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.82.13 в местността Мочура по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. Г., Р. У., А. И., И. И., Р. К.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот № 000779, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград за изграждане на „Дом на занаятите“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000779, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.

Възложител: И. С. Й., xxxxxxxxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка и пакетиране на пчелен мед“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №063043, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.