Съдържание

Посетители

В момента има 585  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №322/2024

Изх. №672(1)/23.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61813.760.369 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог ), (УПИ І, кв. 103 по плана на гр. Разлог) и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ)“

възложител: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ – БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №321/2024

Изх. №309(3)/23.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищна сграда на собственика в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69261.107.59 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил (по КККР на с. Стоб)“

възложител: Д. А.

Прочети още...

Съобщение №320/2024

Изх. №571(2)/22.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план (ПП) за „Местен път” с началото от нова о. т. 701, през нова о.т. 702, през нова о.т. 703, през нова о.т. 704, през нова о.т. 705, през нова о.т. 706, през нова о.т. 707, през нова о.т. 708, през нова о.т. 709, през нова о.т. 710, през нова о.т. 711, през нова о.т. 712, през нова о.т. 713, през нова о.т. 714, през нова о.т. 715, през нова о.т. 716, през нова о.т. 717, през нова о.т. 718, през нова о.т. 719, през нова о.т. 720, през нова о.т. 721, през нова о.т. 722, през нова о.т. 723, през нова о.т. 724, през нова о.т. 725, през нова о.т. 726, през нова о.т. 727, през нова от. 728, през нова о.т. 729 до нова о.т. 730 в местност Чифлико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №319/2024

Изх. №570(2)/22.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план (ПП) за „Местен път” с началото от нова о.т. 1101, през нова о.т. 1102, през нова о.т. 1103, през нова о.т. 1104, през нова о.т. 1105, през нова о.т. 1106, през нова о.т. 1107, през нова о.т. 1108, през нова о.т. 1109, през нова о.т. 1110, през нова о.т. през нова о.т. 1112, през нова о.т. 1113, през нова о.т. 1114, през нова о.т. 1115, през нова о.т. 1116, през нова о.т. 1117, през нова о.т. 1118, през нова о.т. 1119, през нова о.т. 1120, през нова о.т. 1121, през нова о.т. 1122, през нова о.т. 1123, през нова о.т. 1124, през нова о.т. 1125, през нова о.т. 1126, през нова о.т. 1127, през нова о.т. 1128, през нова о.т. 1129, през нова о.т. 1130, през нова о.т. 1131, през нова о.т. 1132, през нова о.т. 1133, през нова о.т. 1134, през нова о-т. 1135, през нова о.т. 1136, през нова о.т. 1137, през нова о.т. 1138, през нова о.т. 1139, през нова о.т. 1140, през нова о. т. 1141, през нова о.т. 1142, през нова о.т. 1143, през нова о.т. 1144, през нова о.т. 1145, през нова о.т. 1146, през нова о.т. 1147, през нова о.т. 1148, през нова о.т. 1149, през нова о.т. 1150, през нова о.т. 1151, през нова о.т. 1152, през нова о.т. 1153, през нова о.т. 1154, през нова о.т. 1155, през нова о.т. 1156, през нова о.т. 1157, през нова о.т. 1158, през нова о.т. 1159, през нова о.т. 1160, през нова о.т. 1161, през нова о.т. 1162, през нова о.т. 1163, през нова о.т. 1164, през нова о.т. 1165, през нова о.т. 1166, през нова о.т. 1167, до нова о.т. 1168 в местност Мерията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №318/2024

Изх. №856(1)/22.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Планирано нарастване по административен договор BG06RDNP001-6.012-0903-С01 от 20.12.2022 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

възложител: Б. А.

Прочети още...

Съобщение №317/2024

Изх. №816(1)/22.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен (ПУП) - Плана за застрояване (ПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 02676.18.42, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград на два нови имота – поземлен имот с проектен идентификатор 02676.18.43 по КККР на гр. Банско с предназначение „за жилищно строителство“ и поземлен имот с идентификатор 02676.18.44 по КККР на гр. Банско с предназначение „алея за достъп“

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №316/2024

Изх. №651(1)/22.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаични системи и батерии за съхранение на енергията в поземлен имот с идентификатор 43606.12.174 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ООД

Прочети още...