Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №213/2023

Изх. №395(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин в поземлен имот с идентификатор 04279.82.31 в местността Кури дере-Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №212/2023

Изх. №392(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на плътна ограда по страничната регулационна линия на УПИ ХI-373, кв. 21 по плана на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: С. К.

Прочети още...

Съобщение №211/2023

Изх. №390(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки за 18 броя информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата)“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №210/2023

Изх. №381(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда с идентификатор 65334.303.6101.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6101 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в Младежки център — сграда за младежки дейности и спорт“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №209/2023

Изх. №380(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 43243.19.46, местност Купеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Г. М.

Прочети още...

Съобщение №208/2023

Изх. №377(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ VII-13, кв. 6 по плана на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СЪНИ ЕНЕРДЖИ СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №207/2023

Изх. №351(1)/07.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.604.399 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЕЛВИК БИЛДИНГ“ ЕООД

Прочети още...