Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1224/2018

Изх. №4368(1)/27.12.2018 г.

уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за образуване на УПИ І-019025,019026 с отреждане за „стаи за гости с ресторант“ и Инвестиционен проект за „Стаи за гости с ресторант“ в УПИ І-019025, 019026“

Възложител:ЕТ „СУЗАНА САРИЕВА“ ЕИК200643070

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4368/19.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
КПИИ, съдържащ ПУП – ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за образуване на УПИ І-019025,019026 с отреждане за „стаи за гости с ресторант“ и Инвестиционен проект за „Стаи за гости с ресторант“ в УПИ І-019025, 019026“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот №019026 е с площ 1.862 дка и начин на трайно ползване „жилищна територия“. В него е изградена сграда със застроена площ 395 м2, в която са разположени 11 бр. стаи за гости.
Имот №019025 е с площ 1.494 дка и начин на трайно ползване „друга селищна територия“. За инвестиционното предложение „Изграждане на стаи за гости и ресторант в имот №019025 в землището на с. Гърмен“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. №3274(1)/19.09.2018 г. на основание преда и при условията на чл. 2, ал. 2 ат Наредбата за ОС. С Решение №АР-49-09/26.09.2018 г. на ОДЗ - Благоевград е утвърдена площадка за проектиране за обект „Стаи за гости с ресторант“ в имот №019025 в землището на с. Гърмен.
С проекта на ПУП – ПРЗ се предвижда обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в УПИ І-019025,019026, който да се отреди за „стаи за гости с ресторант“, при спазване на устройствените показатели за зона „Жм“: височина – 10.00 м; плътност на застрояване – 60 %; кинт – до 1.2 и озеленяване – 40 %.
С инвестиционния проект се предвижда в имота (частта, представляваща имот №019025) да се изгради сграда с РЗП 1774 м2, състояща се от партер, втори етаж и подпокривно пространство. На партерното ниво ще се разположат фоайе, атриум, ресторант и съответните обслужващи помещения. На втори и подпокривен етаж – 10 бр. стаи, 3 бр. апартамента.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващото в имот №019026 ГЕТ като се положи кабел.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопровод, изграден по полски път (имот №000358), граничещ с имот №019025, съгласно писмо с изх. №ТО-01-934/17.11.2017 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Предвидено е отпадъчните води да се отвеждат канализация (уличен канал, преминаващ по граничещия с имота път) стопанисвана от община Гърмен.
На този етап не са налични данни, че с КПИИ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното КПИИ, съдържащ: ПУП – ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за образуване на УПИ І-019025,019026 с отреждане за „стаи за гости с ресторант“ и Инвестиционен проект за „Стаи за гости с ресторант“ в УПИ І-019025, 019026“ , не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „КПИИ, съдържащ ПУП – ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за образуване на УПИ І-019025,019026 с отреждане за „стаи за гости с ресторант“ и Инвестиционен проект за „Стаи за гости с ресторант“ в УПИ І-019025, 019026“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 481/19.12.2018 г./