Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №719/2014

Инвестиционно предложение "Разширение на газоразпределителната мрежа по ул. „Дунав" и ул. „Димо Хаджидимов" в гр. Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №718/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обект с идентификатор 04279.609.242.1.18 в сграда с идентификатор 04279.609.242.1, разположена в имот идентификатор 04279.609.242 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, УПИ VIII-7200 в кв. 45 по плана на IV-ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „друг вид самостоятелен обект в сграда" в „жилище, апартамент""

Прочети още...

Съобщение №717/2014

Промяна на част от параметрите на инвестиционно предложение за изграждане жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.39.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №716/2014

Промяна на част от параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №715/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда на два етажа в имот с идентификатор 04279.82.35 и площ 499 м2, местност „Кури дере – Ш.22" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №714/2014

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.12.6 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград от „жилищно строителство" в „за обществено хранене и обслужване, търговия, хотелска и жилищна част"

Прочети още...

Съобщение №713/2014

Инвестиционно предложение за „Пристрояване и преустройство на Хале №3, представляващо сграда с идентификатор 65334.201.132.12, находяща се в имот с идентификатор 65334.201.132 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...