Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-06-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност Рубакия по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Враня, община Сандански, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 77565.45.52, местност Рубакия по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. А. В., М. А. К., А. Е. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.172, 61813.808.173 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182, местност „Църнако“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Глобъл Инвестмънт Пропъртис“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Складово-производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, изграждане на хотел, ресторант и административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20 и площ 5.953 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Мелник 2004“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Симитли, находящо се в поземлен имот с идентификатор 66460.364.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на с. Първомай и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Първомай в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 л/дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ ХІІІ-1407 (имот с идентификатор 39116.160.13) – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛЮБИ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението