Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-27-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Селскостопанска постройка – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 03504.198.48, местност Бучин дол – Мръц. Чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград”

Възложител: Г. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, сондажен кладенец, обслужваща сграда и трафопост в поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност „Ормана“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МГП-Р“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10, местност „Топузица” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФОРЕСТ ХИЛ ИНВЕСТ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотел и жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.19.40, местност „Грамадето“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХОТЕЛ ИНВЕСТ БГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в имоти с планоснимачни номера 767, 768, 772, 773, 780, 781, 782, 783 и 787 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (част - 973 кв. м от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатори 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрените кадастрална карта на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИП СИТИ ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението