Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-34-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Oбщина Рила

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 30 м в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КП-ИМОБИЛЕН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарска Изба Мелник“ ООД с обща площ 8,9762 ха, находящи се в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Винарска изба Мелник“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нов тръбен кладенец /ТК-1/ в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, местност „Овиначе“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агропрогрес“ ООД с обща площ 23,3401 ха, находящи се в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Агропрогрес“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци – навес на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 49312.14.1, местност Тафтино, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград за допълнително водоснабдяване на цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, изграден в същият имот”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„Булгарконсeрв Рупите” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението