Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-24-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на пясък и баластра от руслото на р. Струма от новообразувал се остров в количество до 5000 куб. м, намиращ се в землища на гр. Благоевград и на с. Зелен дол, Община Благоевград, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Бистрица» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Васил Априлов» № 21, ЕИК 811152120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Едроплощен хипермаркет – магазин на самообслужване „Кауфланд” Сандански 29887 с трафопост, открит паркинг за 177 места и подземен резервоар” в УПИ V с площ 16700 м2, разположен на част от площадката на Производствена база на „МЕДИКА” АД в кв. Промишлена зона по плана на гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Медика”АД със седалище гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 82, БУЛСТАТ 000000993

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на два участъка на р. Язо в регулацията на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог, със седалище гр. Разлог, ул.“Ст. Стамболов” № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за строителни материали, селскостопански машини, офиси и търговска дейност и собствен водоизточник – сондаж в поземлен имот №078031, местност „Тумбите”, землище на с. Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КОСДЕ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Дунав” № 43, ЕИК 201378859

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на подобект “Разпределителна мрежа – Нова индустриална зона със Сигнатура – Блг -101” на обект “Газификация на гр. Благоевград”, предвидено да се реализира землището на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Рила Газ” ЕАД със седалище гр. София,  ул. ”Алабин” 36, ет. 5, ЕИН: BG 175089163

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на специализирана рибовъдна ферма за отглеждане на есетрови видове риби сем. Acipenseridae – руска есетра за продажба и кладенец  в имот №092014, местност „Ормана”, землище на село Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Евстати Мазълов – Съто”,  с. Дебрен, Община Гърмен, Област Благоевград, Булстат: 200503548

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),  негодни за  употреба гуми (НУГ), отработени масла и опаковки в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2107/УПИ ІХ-4060 от кв. 248 по плана на гр. Гоце Делчев, промишлена зона, Община Гоце Делчев, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Скрапметал” ЕООД, ЕИК: 131374189, с адрес на управление гр. София, област София, СО - район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 31.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението