Съдържание

Посетители

В момента има 451  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-03-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно обурудване (ИУЕЕО) към пункт за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 159071, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Йордан Георгиев Гуров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно обурудване (ИУЕЕО) към пункт за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 159071, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Йордан Георгиев Гуров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Добив на строителни материали – мрамори от находище «Водицата», с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, Община Хаджидимово, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ПИРИН КАМ” ООД със седалище гр. Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев” № 12, ЕИН 2000505403

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за охлаждане и консервиране на плодове и зеленчуци” в имот с №003001, местността „Лъките”, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: :„ВЕНИМАР ИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. «Свети Врач» № 10, ЕИК: 201264357

От тук може да изтеглите пълния текст на решението