Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-17-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),  негодни за  употреба гуми (НУГ) , отработени масла и опаковки в имот с пл. № 9050, кв. 1, Промишлена зона,  ж. п. гара Благоевград, гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Скрапметал” ЕООД, ЕИК: 131374189, с адрес на управление гр. София, област София, СО - район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 31.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Филипово” на р. Осеновска, ляв приток на р. Места, землище на с. Филипово и с. Осеново, Община Банско, Област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ДЪ РИЧ ЛАЙТ» ООД с адрес гр. Дупница, ул. Бачо Киро» бл. 8, вх. Б, ап. 7, ЕИК 109570248

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Банско и рехабилитация на канализационната система на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Банско с адрес 2770 гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Рехабилитация на  ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев с адрес  2900 гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, ЕИК 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение  “Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, община Банско, област Благоевград - подобект на проект “Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, община Банско”, включващо изграждане на нов напорен резервоар в имот № 000215, землище на с. Кремен, община Банско, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Банско, ЕИН 000024663 с адрес п.к. 2770 гр. Банско, пл. «Никола Вапцаров», № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, Община Симитли, Област Благоевград” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ГРИЙН СТОУН” ЕООД със седалище  гр. Благоевград, ул. «Трети март”   № 62, ет. 3, БУЛСТАТ 200975246

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Добив (водовземане) от подземни води в имоти с № № 059008 и 059009 в  местност „Реката”, землище на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БЕСТПЛАСТИК”ООД, гр. София, кв „Витоша”, бул. „Симеоновско шосе” № 51, ЕИК:121008439  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението