Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-92-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-92-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на полиетиленова оранжерия за зеленчукопроизводство с метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 65334.62.48 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. Р. А., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-91-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-91-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 17395.501.727 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КООП – 1“ ЕООД, ЕИК 101536272

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-90-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-90-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ЕИК 175203478

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-89-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-89-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 21.200 дка ягоди, 6.600 дка сливи, 5.000 дка смокини и 5.000 дка череши в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Земеделски производител (ЗП) Д. Н. К. с адрес xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-88-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-88-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинки в имоти № 000658 и № 000666, местност „Горната лъка“, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. Д. Б., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-87-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-87-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за поливане на зелени площи и измиване на паркинг и улица около склад за строителни материали изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Бодрост - 96” ЕООД , ЕИК 101009334

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-86-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-86-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлени имот с идентификатори 65334.194.11 и 65334.300.4971 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на Трендафил Костадинов Димитров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението