Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-98-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-98-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеолечебен център в поземлен имот с идентификатор 65334.97.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. В. Н. с адрес xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-97-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-97-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 002219 (стопански двор), местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-96-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-96-ПР/17.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 002219 (стопански двор), местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Земеделски производител М. М. Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-95-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-95-ПР/17.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал), находящо се в поземлени имоти с идентификатори 61813.670.254 и 61813.670.255 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог , БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-95-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-95-ПР/12.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10 м и изграждане на система за капково напояване с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 204012009

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-94-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-94-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в поземлени с №№ 050003, 050004, 050006, 050007 и 050008 в землището на с. Хърсово и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот №068009 в землището на с. Хърсово община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Бела фрукт“ АД , ЕИК 202591963

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-93-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-93-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортни терени - игрища за футбол, тенис, баскетбол, съблекални, обслужващи помещения и санитарни възли в поземлени имот с идентификатор 17395.183.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Л. В. В. с адрес xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението