Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-51-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изменение на параметри в инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията“, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кабелна линия НН, изпълнена с ВЛУП за електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.118.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ АД, ЕИК 130277958

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в имот № 001023, местност „Гьоло“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. Б. П., ххххххххх

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ванико - 2015” ООД, ЕИК 203528189

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на оранжерийното стопанство - изграждане на оранжерия в имот № 025004, местност „Ормано“, землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЗП Борислав Кирилов Дамянов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот №016072, местност „Чапрашажко“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на картинг писта”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГЪЛЪБОВИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201633249

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог , БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението