Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

05-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 05-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №05-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.154.2.5 в сграда, построена в имот с идентификатор 04279.612.154 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, от „офис“ за „зоомагазин“ с възложител Д.С.С.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-12-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе за водопвород до имот с идентификатор 43606.7.58 местност Свети Илия по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благовеград“ с възложител А.И.П.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-11-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг с обслужващи сгради и съоръжения в поземлен имот с идентификатор 65334.159.47 в местността Хано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „БОРА – 78“ ЕООД, ЕИК: 201534596, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Каменица“ №6.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-10-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 665334.119.10, местност Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Д.И.Т. и С.Е.Г.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-9-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-9-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-09-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053, открит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032, закрит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033 и паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Геотехмин“ ООД, гр. София.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-8-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-8-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-08-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Л.Г.Б.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-7-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-7-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-07-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 39270.21.77 и 39270.21.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“ с възложител „Романтика клуб“ АД, ЕИК: 131030505, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Двадесети април“ №6, ап. 1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението