Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-7-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-7-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.02.2023 г. Решение №БД-07-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 39270.21.77 и 39270.21.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“ с възложител „Романтика клуб“ АД, ЕИК: 131030505, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Двадесети април“ №6, ап. 1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 04-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №04-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство „Изграждане на търговски обект, база за съхранение на селскостопанска продукция, автокъща, автосервиз, офиси и жилищно строителство в поземлени имоти идентификатори 20331.54.5 и 20331.54.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Н.И.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 03-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №03-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за довеждащ водопровод за имот с идентификатор 16136.21.9 в местност Равно Боре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград с възложител „МЗ ДЕНТ“ ООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 02-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №02-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 44121.29.8, местност Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.64.6, местност Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Община Сандански.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 01-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №01-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2000 kWp в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38, местност Якуната по одобрените кадастрална карта кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград” с възложител от „ЕйПи Пропъртис“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-6-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-6-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2023 г. Решение №БД-06-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане допълнителна клетка за вътрешно и външно миене на автомобили до съществуващ обект, находящ се в подземлен имот с идентификатор 20331.34.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „БИЛДИНГ ТРЕНД“ ЕООД, ЕИК:203756344, със седалище и адрес на управление: с. Дъбница, ул. „Първа“ №1, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-5-П/2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-5-П/2023 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.01.2023 г. Решение №БД-05-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изместване на въздушен електропровод 20 Kv – отклонение от ТП „АПК2“ от ЖР стълб до ТП „АПК 2“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „СОФХАУСХОУМ“ ЕООД, ЕИК:175209374, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ №251 Е, Бизнес сграда „Ринг Тауър“, ет. 2.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението