Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:О. И. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:  Е. М.

документация за: "Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна на предназначението му от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:  Е. М.

документация за: "Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна на предназначението му от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МОНА“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Х. С.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда в обхват поземлен имот № 134016, местност Белмекен, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в устройствена зона за спортно-рекреационно обществено обслужване „Сро“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„МОНА“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”