Съдържание

Посетители

В момента има 364  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ХЕРМЕТИКС“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на лепило в поземлен имот с идентификатор 69941.4.432 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на авторемонтна работилница, офиси магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 43243.37.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14, местност „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЛОРИ ТРАНС - 2009“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, офиси и тир паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.107.4 в местността „Речичка река“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за инвестиционно предложение “Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на оползотворими отпадъци в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 04279.618.88 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“