Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ І-6329 и УПИ ІІІ-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“ – Жилищна устройствена зона в населеното място“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Аресгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. Я. М.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг – гараж за леки и товарни автомобили в поземлен имот с идентификатор 43565.41.3, местност „Божанковица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: община Симитли

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Симитли, находящо се в поземлен имот с идентификатор 66460.364.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СИЙУАЙНС“ АД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел в поземелн имот с идентификатор 775656.28.14, местност Суракево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЦЕМСТРОЙ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“