Съдържание

Посетители

В момента има 545  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

11-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищни сгради ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG 0002072 и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин – Али ботуш” с идентификационен код BG 0001028.

местоположение: поземлен имот № 000052 в землището на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански по скица № Ф00061/16.05.2007г., собственост на “ФУРНИР –ПЛАСТ” ООД, гр. Симитли

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на плувен басейн и обслужващи сгради” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 094015 в землището на с. Мусомища с ЕКАТТЕ 49432, община Гоце Делчев по скица № Ф00549/19.10.2006г., собственост на Катерина Симеонова Димитрова

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

9-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на плувен басейн и обслужващи сгради” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 003239 в землището на гр. Хаджидимово с ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово по скица № Ф00348/28.09.2007г., собственост на Иван Младенов Джанеков

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

6-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно застрояване - жилищна сграда” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаунас наименование „Рила - Буфер” с идентификационен код BG 0001188

местоположение: поземлен имот № 185028, землище на гр.Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, Община Якоруда по скица-проект № Ф01823/27.08.2007 г., собственост на възложителя

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

7-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Монтиране на мобилна ТМСИ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин-Алиботуш” с идентификационен код BG 0001020 и защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Славянка” с идентификационен код BG 0002078.

местоположение: поземлен имот № 005027 в местността ”Лялевско”, землището на с. Илинден с ЕКАТТЕ 32648, Община Хаджидимово по скица № Ф00590/19.06.2007г., собственост на Никола Георгиев Ряшев.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

5-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на базова станция за GSM сигнал” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаунас наименование „Рила - Буфер” с идентификационен код BG 0001188

местоположение: проекто-имот № 185028, землището на с. Градево с ЕКАТТЕ 17405, Община Симитли по скица-проект № Ф01147/25.07.2006г., собственост на МЗГ - ДЛ

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

4-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на вилно селище” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаунас наименование „Рила - Буфер” с идентификационен код BG 0001188

местоположение: поземлен имот № 001002 в местността ”Явораво”, землището на гр. Белица с ЕКАТТЕ 03504, Община Белица по скица ;№ Ф01451/4.07.2006г., собственост на Атанас Ташков

 тук може да изтеглите пълния текст на решението