Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

3-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за нехранителни стоки, магазин и кафе” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076

местоположение: поземлен имот № 104012 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01106/14.11.2006г., собственост на Мария Кирилова Дюлгерова, Танчо Кирилов Танчев и Васил Кирилов Танчев

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

2-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на строителни складове и офиси” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076

местоположение: поземлен имот № 035012 и № 035013 в землището на с. Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, Община Гърмен по скици № Ф00600/21.09.2007г. и № Ф00601, собственост на Росен Кардамов Лисков и Стоил Александров Стоев 

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

1-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Построяване на производствено складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076

местоположение: поземлен имот № 000082 в землището на с. Баничан с ЕКАТТЕ 02600, Община Гоце Делчев по скица № Ф00365/02.11.2006г., собственост на “Пирин спринг” ООД 

 тук може да изтеглите пълния текст на решението