Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №46-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Иван Димитров Гюреджеклиев – земеделски стопанин, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, поземлени имоти с номера 065002, 004029, 066003 и 004030 в землището на с. Копривлен; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 021153 с площ 1.266 дка, местност „Чарговете“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на нов горски автомобилен път „Обходен път на с. Гостун“ - четвърта степен на територията на ТП „ДГС Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №11.22, №12.86 и №12.87, землище на с. Гостун, община Банско, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Красимир Христов Христов – земеделски стопанин, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове растения и животни, включително и птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000

Местоположение: област Благоевград, община Струмяни, поземлени имоти с номера 040170 в местността Бабище, 012046 в местността Гладно поле, 040169 в местността Калъчовец, землище на с. Илинденци; защитена зона BG0002003 „Кресна“ и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на имот №015007, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №015007, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, имот №111015, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил от „.ливада“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 111015 с площ 0,987 дка, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 59 от ЗУТ във връзка с §123 от ЗГ за поземлен имот с номер 000831 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, във връзка със запазване на съществуващото застрояване в имота“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000831; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.