Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №25-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски, складов и производствен обект“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №048032, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция на GSM - оператор Глобул № 2033, тип „СМ - 42“ на мястото на съществуваща такава в имот № 072001, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 072001, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопански обслужващи сгради и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №029008, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на овощни насаждения от сливи в поземлени имоти с номера 004702, 004707, 008041 в землището на гр. Кресна и поземлен имот с номер 000476 в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове растения и животни, включително и птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Кресна, поземлени имоти с номера 004702 и 004707 в местността Полето и поземлен имот с номер 008041 в местността Кантона, землище на гр. Кресна и поземлен имот с номер 000476 в местността Боровица, землище на с. Горна Брезница; защитена зона BG0002003 „Кресна“ и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 59 от ЗУТ във връзка с §123 от ЗГ за поземлен имот с номер 000721 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „рекреационни дейности“, във връзка със запазване на съществуващ обект „Вилна сграда“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000721; защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение на производствено-складова база за обработка на мраморни изделия и преработка на отпадъчни материали в имоти с номера 009035, 031001 и 031002 в местността Горно поле и имот с номер 029001 в местността Градешка река в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с обща площ 11.501 дка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Струмяни, землище на с. Илинденци, поземлени имоти с номера 009035, 031001 и 031002 в местността Горно поле и имот с номер 029001 в местността Градешка река; защитена зона BG0002003 „Кресна“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на горски автомобилен път „Гарваница - Равнелак”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: части от поземлени имоти с номера 010622, 000844, 000980, 010621, 020516, 010620, 000786, 010507, 000785, 000765, 000495, 000637, 000749, 000987, 000758, 000757, 000770, 000775, 010621, 500147, 000773 по картата на възстановената собственост за землището на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 „Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.