Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Резерват "Али ботуш" и информация за пътеки за посетители

ali2На запад и югозапад от Беласица се намира планината Славянка, която е дала убежище на голям брой терциерни реликти и ендемите и на много средиземноморски растения, които не се срещет другаде у нас. Въпреки карстовия си характер и безводност Славянка почти през цялата година представлява истинска цветна градина, което е дало повод някои да я наричат “китка планина”. За да бъдат запазени уникалните растителни съобщества през 1951 г. е обявен резерват “Али ботуш” с площ 523, 9 ха. Същият е неколкократно разширяван и сегашната му площ възлиза на 1628 ха, с буферна зона 701, 3 ха. От 01. 03. 1977 г. резервата е включен в листата на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. 
Местоположение: Разположен е в планината Славянка и обхваща земи в землищата на село Голешево, общ. Сандански и селата Парил и Нова Ловча, общ. Хаджидимово.
Биологично разнообразие: Основен лесообразувател в резервата между 1000 и 1450 м н. в. е черният бор. Тази зона е един от районите с най – интензивно флористично формообразуване у нас. Интерес представлява формата “Петродан”. Над пояса на черния бор, до 1800 м н. в. започват горите от черна мура – един от редките, защитени и най – интересни представители на нашата дендрофлора. Възрастта на гората е около 60 – 100 години, като отделни дървета достигат и над 200 години. Субалпийският пояс е зает от рядка за страната ни растителност, привързана към варовиковите терени. В резервата се среща също бук, воден габър, отделни индивиди бяла мура, обикновеният тис – защитен от закона, борисовата ела – ендемит, кошаниновото бясно дърво, маслиновидното вълче лико и др

От тревната растителност са установени над 1400 вида. От тях 20 български ендемити, 42 – балкански ендемити и редица други защитени, редки и застрашени от изчезване видове. Защитени растения - венерин косъм (Adiantum capilus veneris), дряновска кандилка(Fritillaria drenovskyi), родопската съсънка (Pulsatilla rodopaea) – котенце и други.
Животинският свят също е много интересен и разнообразен, представен главно от средиземноморски и субсредиземноморски видове. Наред с типичните за страната видове – сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), заек (Lepus europeatus), лисица (Vulpes vulpes) и др. се срещат и чакалът (Canis aureus), два вида костенурки (Testudo greca, T. eversmanii), македонски гущер (Lacerda erhardi), изключително рядката котешка змия (Telescopus fallax и др. Изключително е разнообразието и на средиземноморските представители на безгръбначните животни – повече от 1200 вида. От тях особено интересни са пеперудите, между които има и нови за науката видове.

ali3a

Режим и статут: Територия с най-строг природозащитен режим. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещение с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Резервата се стопанисва и охранява от РИОСВ – Благоевград. Няма определени със заповед пътеки, по които да преминават хора и не се осъществяват туристически дейности както в резервата, така и в буферната му зона.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Проблеми и заплахи: Няма план за управление. В района се бракониерства.

Посещения: Посещения в резервата се осъществяват с разрешение от МОСВ. Координирайте вашите посещения с РИОСВ-Благоевград.

Пътеки за посетители през Резерват „Али ботуш“:

Според Закона за защитените територии в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, като пътеките се определят със заповед на министъра на околната среда и водите; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

В резерват „Али ботуш“ са определени пътеки за посетители със Заповед №РД-142/31.01.2005 г.

При преминаване по пътеките е забранено:

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

Картен материал, онагледяващ местоположението на пътеките за посетители през резерват „Али ботуш“

Информация за трасетата на пътеките за посетители през резерват „Али ботуш“ в цифров вид

Държавни институции

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg

Изпълнителна агенция по околна среда и води - http://nfp-bg.eionet.eu.int

Национален доверителен екофонд - http://www.ecofund-bg.org

Министерство на земеделието и горите - http://www.mzgar.government.bg

Национално управление по горите - http://www.nug.bg

Министерски съвет - http://www.government.bg


Регионални структури на Министерството на околната среда и водите

Регионална инспекция на околната среда и водите Благоевград - http://www.blriosv.hit.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Бургас - http://www.riosvbs.unacs.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Варна - http://www.riew-varna.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Велико Търново - http://www.riosvt.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Враца - http://www.vracakarst.com

Регионална инспекция на околната среда и водите Монтана - http://www.riosvmon.net-surf.net

Регионална инспекция на околната среда и водите Пазарджик - http://www.riewpz.hit.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Плевен - http://www.riewpleven.hit .bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Пловдив - http://www.riosv-pd.hit.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Русе - http://www.riosv.ruse.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Стара Загора - http://www.riosvsz.dir.bg

Регионална инспекция на околната среда и водите Хасково - http://www.riosv-hs.org

Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив - http://www .bd-ibr.org

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград - http://www.wabd.bg

Басейнова дирекция Черноморски район – Варна - http://www.bsbd.org

НП Централен Блакан - http://www.visitcentralbalkan.net

НП Рила - http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml?context=news_content&news_id=1480

НП Пирин - http://www.pirin-np.com

 


Български научни и образователни организации

Българска академия на науките - http://www.bas.bg

Институт по ботаника - http://www.bio.bas.bg/botany

Централна лаборатория по обща екология - http://www.ecolab.bas.bg

Институт по гората към БАН - http://www.bulnet.com/forestin

Национален институт по хидрология и метеорология - http://www.meteo.bg

СУ “Св.Климент Охридски” - http://www.uni-sofia.bg

Биологически факултет на СУ - http://www.uni-sofia.bg/faculties+bg/biology+bg/index+bg.html

Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg

ЮЗУ “Неофит Рилски” - http://www.swu.bg

АУБ - http://www.aubg.bg


Неправителствени организации (НПО)

Планинска спасителна служба - pss.bglink.net

Български туристически съюз - http://www.btsbg.org

Блулинк - http://www.bluelink.net

Паркове - http://www.bg-parks.net

Българско дружество за защита на птиците - http://www.bspb.org


Линкове към сайтове на ЕС, съдържащи информация и материали за околната среда

Онлайн игра http://ecoagents.eea.europa.eu/

Аудиовизуална служба на ЕК - каталог http://ec.europa.eu/avservices/greencatalogue/swf/

Европейска агенция по околна среда
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/multimedia
http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity
Книжарница на ЕС http://bookshop.europa.eu/eubookshop/bookmarks.action?target=EUB:AUTHOR:ENV:EN  &request_locale=EN
Страница на ЕК, посветена на изменението на климата http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/resources_bg.htm
Информация за пресата http://europa.eu/press_room/press_packs/climate/index_en.htm

Страница на ЕК - действия за климата http://ec.europa.eu/climateaction/key_documents/index_bg.htm#%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Енергетика http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm
Биологично разнообразие
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/paper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/youth_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/videos_en.htm
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/information/F1100262622/LIBRO_TOP_TEN.pdf