Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

8-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 8 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”

местоположение имот с №047038, местност “Блатото”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона «Рупите» с код BG 000209

тук може да изтеглите пълния текст на решението

7-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”

местоположение: част от имот с № 200106, местност “Лялево”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш” с код BG 00001028 и «Славянка» с код BG 0002078

тук може да изтеглите пълния текст на решението

6-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам Подробен устройствен план  за застрояване за фотоволтаична електроцентрала

местоположение: имот с № 008009, местност “Ормана”, от землището на  с. Дамяница, община Сандански, Благоевградска област, защитена зона “Рупите” с код BG 0002098

тук може да изтеглите пълния текст на решението

5-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Киселец” на река Сугаревска, землище на с. Сугарево, общ. Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

местоположение: село Сугарево, община Сандански, област Благоевград (водохващане на река Сугаревска на кота 1100,5 м, сграда МВЕЦ на десния бряг на река Сугаревска на кота 862 м); защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028, включена в приетия с Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) списък от защитени зони

тук може да изтеглите пълния текст на решението

4-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”

местоположение: имоти с № 100029, местност “Каракашица”, от землището на  с.Огняново, община Гърмен, Благоевградска област, защитена зона “Места” с код BG 0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението

3-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3- ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”

местоположение: имоти с № 021009, № 021010 и № 021011, местност “Калище”, от землището на с. Долна Градешница, община Кресна, Благоевградска област, защитена зона “Кресна - Илинденци” с код BG 0000366 и защитена зона «Кресна» с код BG 0002003

тук може да изтеглите пълния текст на решението

2-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2- ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: не съгласувам реализацията инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "Струма 1", МВЕЦ "Струма 2", МВЕЦ "Струма 3" и МВЕЦ "Струма 4"

местоположение: река Струма "Кресненското дефиле", землището на с.Ракитна, с.Мечкул и с.Крупник, община Симитли и с.Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитени зони "Кресна - Илинденци"  с код BG 0000366 и "Кресна" с код BG 0002003

тук може да изтеглите пълния текст на решението