Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №42/2019

Изх. №4208(7)/24.01.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД ЕИК 204829559

Прочети още...

Съобщение №41/2019

Изх. №149(1)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и магазин - източно петно в УПИ Х - 2077 в кв. 118 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2077 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Л. П. К., А. П. К.

Прочети още...

Съобщение №40/2019

Изх. №145(2)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар е имот № 096039, местност „Срътеш“, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: И. С. Ш.

Прочети още...

Съобщение №39/2019

Изх. №118(1)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на амбулатория като допълващо застрояване в УПИ I - 385, кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:Б. М. Н.

Прочети още...

Съобщение №38/2019

Изх. №118(1)/21.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на сграда (склад) с идентификатор 65334.300.1323.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Възложител: „САН СМАЙЛ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪН БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ООД ЕИК 101515520

Прочети още...

Съобщение №37/2019

Изх. №23(1)/21.01.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87312.8.32, 87312.3.130, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К. А.

Прочети още...

Съобщение №36/2019

Изх. №72(1)/17.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на лека (ажурна) ограда на имот с номер 019049 в местността Черешите, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Д. К.

Прочети още...